บริษัทกองทุนเพื่อธุรกิจในต่างประเทศ มีความพร้อมที่จะให้ทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ในทุกภาคธุรกิจ ผู้สนใจสามารถนำเสนอโครงการและหลังจากได้รับการตรวจสอบและทบทวนแล้ว กองทุนจะจัดสรรเงินทุนให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปีตลอดระยะเวลาสัญญา ทั้งนี้กองทุนจะรับพิจารณาอนุมัติโครงการหรือการร่วมทุนทางธุรกิจ เฉพาะโครงการหรือธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี เท่านั้น
หากโครงการเป็นที่ยอมรับและอยู่ในขอบเขตเงินทุนของเรา เราจะนำเสนอข้อเสนอในเงื่อนไขโดยละเอียดอย่างชัดเจน
 
ข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมประกอบการพิจารณามีดังนี้:
- เอกสารแนะนำบริษัทและโครงสร้างของบริษัท หรือการแนะนำเจ้าของ/ผู้ริเริ่มโครงการ
- การประเมินแผนธุรกิจย้อนหลัง (หากเป็นโครงการที่มีอยู่แล้ว หรือระบุว่าเป็นโครงการใหม่)
- โครงสร้างทางการเงินและการวิเคราะห์เพื่อรองรับแผนการลงทุนและข้อเสนอตามที่นำเสนอ
- ระบุจำนวนเงินทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรที่จำเป็นต่อการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการในกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
 
ข้อมูลที่จำเป็นข้างต้นมีความสำคัญมากในการรับเลิอกและประกอบการพิจารณา 
สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ pusit@wordpress-577164-3889240.cloudwaysapps.com หรือ Line ID: joypoohpk